Събаряне на сгради и демонтаж на конструкции

Началната работа на демонтажа се явяват покривните покрития. Технологичният процес включва разрез на многослойните покривни рулони на отделни парчета, след което се натоварват в контейнери и се преместват в бункери или се извозват със самосвали. Сортировката на материала от покривното покритие и изолацията се транспортират за последващо рециклиране. Следващия етап се явява демонтажа на конструктивните покривни елементи — парапетен и покривен плит. Техния демонтаж се осъществява чрез пробиване на отверстия с помощта на кернообразователи за последващо поставяне на разпорни анкери и други крепежни елементи. При това заваръчните съединения на детайлите се разрязват с механични средства или газозаваръчни способи.

Демонтажа на покривния плит открива достъп към възловите съединения на стенните и вътрешни носещи прегради. За тяхното освобождаване се прилага временно укрепване на демонтираните конструкции отвън и отвътре на стените с използване на инвентарни подкоси и скоби. Укрепването на подкосите се осъществява също с използването на разпорни анкери.

Най-рационален се явява демонтажа по клетки на жилищни кооперации: отначало се освобождава външния панел от връзките на вътрешните стени и се извършва разглобката. В качество на укрепващо средство се използва траверса, осигуряваща захвата на панелите на междинната част. След нейният наклон по външната страна под ъгъл 15~20* се достига разрушаване на силите на сцепление в хоризонталният шев, след което се премества в свободно помещение, с готовност към мястото за складиране.

Използването на захватните устройства във вид на гъвкави кабели помагат за осъществяване на демонтажа на вътрешните стенни панели.

При демонтажа трябва да бъде осигурена надеждността и устойчивостта на отделните елементи и части на зданието от въздействие на собствената маса и временните (снегови, ветрови и др.) натоварвания, което се постига чрез съблюдаване на последователността на демонтажа.

При демонтажа трябва да се предвиди възможността за повторно използване на демонтираните елементи и да се складират на такива позиции така, че да се осигури удобна подготовка към последващ монтаж.

Разрушаването на фундамента (сборни, монолитни и др.) трябва да се извършват от такива бригади или звена, които използват същите механизми и при демонтажа на надземната част на сградата.

Най-разпространеният начин за разрушаване на фундаменти е, чрез помощта на хидравлични инструменти. За това се използват хидро чукове и къртачи, които са способни да създадат огромен натиск на ограничена площ, което води към раздробяване дори на най-якостните материали. За разрязване на армиращите елементи на стоманобетонни фундаменти се използват хидравлични ножици, което значително облекчава ръчното разрушаване на тези фрагменти, да не говорим, че почти е невъзможно тяхното разрушаване с механични способи.

Естествено, демонтажа на фундамента няма да мине и без значителен ръчен труд. При това с най-популярните инструменти, използвани от работниците се, явяват устройствата с елмазно рязане. Те позволяват да се изпълнят много точно демонтажните работи, които са недостъпни за много габаритна техника. Освен това съществуват и специални стенорезни машини, които при необходимост могат да се справят и с фундаменти с големи размери. Избора на средствата при демонтажа се извършват в зависимост от конкретните условия на работа. По-рядката технология на разрушаване на фундаменти се явява пробивно-взривните работи или пробиването с използването на специални смеси, поставяйки ги в неговата основа чрез направа на отверстия. При демонтажа на фундаменти чрез подобни способи се налагат ограничени изисквания към безопасността на работа. Прилагането на взривни работи в пределите на града е много ограничено, защото се налага точен разчет на липса на съседни сгради и съоръжения.

Участъците, на които се разрушават съоръжения и се демонтират комуникации, подлежи на постоянен съответен надзорен контрол. Той трябва да отговаря с изискванията на «Благоустройството на територията»: всички съоръжения, които са планирани за събаряне трябва да бъдат изнесени, а траншеите да бъдат засипани и трамбовани, като бъде организирана система за извозване, а растителният грунт трябва да бъде събран и укрепен. При завършване и издаване на обекта трябва да бъдат изпълнени всички цикли на планираните демонтажни и земни работи.

Scroll to Top